Dari-Liebe in der Bibel

   محبت در انخیل    خدا ما را دوست دارد.واقعی   5:8  رومیان 8اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملاً ثابت کرده است. زیرا در آن هنگام که ما هنوز گنهکار بودیم، مسیح به خاطر ما مُرد. 8:39   رومیان 39و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی تواند … Dari-Liebe in der Bibel weiterlesen